Privacyverklaring en Cookiebeleid E-bike2work BV

E-bike2work, al dan niet handelend onder de merknaam ConnectBike, hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers op de website en wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren we u over hoe wij in de praktijk omgaan met uw persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in ons Privacy Beleid. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. Wij zullen uw gegevens hoogstens en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer dat nodig is voor de levering en/of gebruik en/of onderhoud van de door u bestelde E-bikes en aanverwante goederen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  • bij het aanvragen van informatie via ons Contact formulier
  • bij het aanvragen van een offerte via ons Offerte Aanvraag formulier

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de bezoekgegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft gezocht. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geeft u daarvoor toestemming wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. De melding en akkoordverklaring voor deze toestemming staat onderaan de webpagina.

De gegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • de door u gebruikte webbrowser
  • de duur van uw bezoek
  • welke webpagina’s u bezoekt
  • de links waar u op klikt
  • uw locatie- en verbindingsgegevens op basis van uw IP-adres

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wanneer u een webformulier invult, hebben we uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer nodig om (indien nodig) contact met u op te nemen om een gepast antwoord te kunnen geven op uw aanvraag. Deze gegevens gebruiken we wellicht in de toekomst om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening.

De website bezoekgegevens die wij opslaan, gebruiken we om het gebruik van onze website aan te passen om die zo aangenaam en efficiënt mogelijk te maken voor iedere bezoeker.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden (“Verwerkers”) in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG, 25 mei 2018). Uw persoonsgegevens worden door deze derden verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Wij handelen altijd binnen de Europese en Nederlandse privacyregelgeving. Hieronder een overzicht van de Verwerkers waar wij mee samenwerken en/of diensten afnemen:

Verwerker Taakomschrijving Verwerker          
Google Analytics Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van- en uw bezoek op onze website.

Privacy Policy Google Analytics

Google Tag Manager Met Google Tag Manager plaatsen wij tags op onze website om het gebruik en te meten en handelingen te beoordelen.

Privacy Policy Google Tag Manager

Teamleader Wij gebruiken Teamleader als Customer Relationship Management (CRM) platform. Dit platform ondersteunt ons om potentiële klanten te werven en om klantcontact gegevens bij te houden. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers van E-bike2work beschikken over de juiste klantinformatie.

Privacy Policy Teamleader

Mobilock Sommige klanten van E-bike2work gebruiken Mobilock sloten die wij meeleveren met onze E-bikes. Om dit slot te kunnen bedienen, heeft Mobilock informatie nodig van de gebruiker die dit slot middels de Mobilock App met een smartphone wil bedienen. Deze informatie bestaat minimaal uit een email adres van de gebruiker. E-bike2work geeft deze informatie eenmalig door aan Mobilock voor de activatie van het gebruikersaccount maar gebruikt en/of verwerkt deze persoonsinformatie verder niet.

Privacy Policy Mobilock

Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is. Wij maken  geen persoonsgegevens bekend aan rechtshandhavers of andere partijen zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een juridisch geschil. Een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen kunt u sturen naar: info@e-bike2work.com

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 Wij hebben alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en/of oneigenlijk gebruik.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via  websites van derden.

Rechten van persoonsgegevens betrokkenen

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen als volgt:

Per Post:                                               Per Email:
E-bike2work                                         info@e-bike2work.com
Afdeling Legal
Herengracht 450
1017 CA  Amsterdam

Bezwaar en Klachten

 Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering of van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet binnen vier weken door ons worden behandeld. U kunt altijd verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@ebike2work.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk achtergrondinformatie met betrekking tot uw klacht mee te sturen. Wij zullen uw klacht binnen vier weken in behandeling nemen en reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een formele klacht indienen.

Onze Privacyverklaring & Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 9 mei 2019.